De slimme truc van slotenmaker Zuienkerke dat niemand bespreekt

Zou men een magistrale, heel wat besproken en op verscheidene wijzen begrepen uitspraak ‘Kunst kan zijn geen regeringszaak’ in een bloeitijd der Republiek beschikken over gekend, ze zou nimmer zo zijn uitgelegd, wanneer thans via sommige staatkundigen pleegt te geschieden, die de financiële kwestie te veel op een voorgrond stellen.

Ons levendige catalogisering met zo’n middeleeuwse stoof op dit eind van een 15e eeuw mag men ontdekken in een roman over Reade, vertaald via Aangaande der Noorda onder een opschrift ‘De Jonkman over Gouda’.

In een Vlouw treffen wij een woning aan betreffende Pieter Vromans, schilder betreffende beroep, die zijn verblijf huurde aangaande een vleeshouwer-musicus Cornelis Florsiz. op een Voldersgracht. In het gildemeesterboek met het St. Lucasgilde stond deze in 1613 te boek wanneer waterverfschilder. Uitgezonderd enige viskopers - vijf in getal -,  schoenmakers, zwaardvegers, kuipers en overige woonde in welke straat een zekere Jacques Franssoon voor ons kruier in.

zou deze mogen onthalen 6 guldens eens, buiten meer. Een ga naar voor een gezeten burger, die geen biljet had aangaande regenten, en daar waar deze geroepen werden "omme te visiteren wat sieckte die hadde, sonder het deze gebesicht (werden) omme denselven persone te cureren"

alsnog iedere keer in zwang kan zijn, even zodra de oud-Hollandse benamingen der maten en gewichten, drukte het hiërarchische denkbeeld overduidelijk uit. Edoch, al het antieke is ander geworden en wegens allemaal wens ik zelfs de schijn van een ‘lover betreffende 't verleden’ in al die opzichten te wezen, zoveel mogelijk te vermijden.

De huisvrouw met Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak ook met de noordzijde van dit Marktveld gevestigd was, gaf aan, dat hun woonhuis vier haardsteden bevatte. Bruyn was een zoon van Harman Schinkel, die in 1568 alhier wanneer ons slachtoffer aangaande religiehaat betreffende den zwaarde was geëxecuteerd (wegens dit drukken met ketterse geschriften - zie Jaarboekje met Delft 1866).

Een Papestraet huisvestte personen over allerhande festival. Er vond men ons ‘1indewaeryerster', dat wil zeggen ons dame die ons linnenwinkel hield. Bovendien merken wij ons boekbinder, ons hoedenmaker, ons wapensmid, een schoenmaker en een weduwe betreffende stadstromper Cornelis Cornelisz. Zijn titel was ‘trompetsteecker ende wachter op den Stadthuystoren’.

En we roepen u ingeval Gemeentebestuur van Den Helder op om een einde te vervaardigen aan die beschamende situatie en het Rob Scholte Museum alsnog perfect te steunen en een op 9 december vastgelegde afspraken, zonder nieuwe condities, na lees meer te komen.

Al die huizen en huisjes op de Boterbrug waren destijds eigendom met de stad en met verschillende personen verhuurd, bijvoorbeeld aan ons kleermaker; aan ‘Franchois de boode op Middelburch’; met een kuiper; een knoopmaker en anderen.

In een loop der eeuwen bestaan zij uitgestorven, verhuisd ofwel tot een meer nederige staat afgedaald, dan die door hun voorvaderen in de maatschappij werden ingenomen en daarmee op hun beurt een waarheid bevestigd aangaande een spreuk het niks bestendiger kan zijn vervolgens onbestendigheid.

In een ‘Poppestraet’ wonen in kleine ‘huyskens’, al die betreffende een haardstede, tussen overige: Anneken Isebrants ‘dienende int Gasthuys voor Cokinne’; een smid; brouwersknechts; korendragers; kuipers en overige ambachtslui; ons Schotse weduwe enzovoorts.

, in navolging betreffende hetgeen met Desiderius Erasmus werd gezegd. Moge in 1883, wanneer het derde eeuwfeest over 's mans geboorte zal geraken gevierd, dit besluit blijven, dat te middelpunt aangaande een in Latium's taal Delphi Batavorum genoemde stad, een monument zal verrijzen welke een door Vondel ingeval ‘wijs’ bezongen Delvenaar volkomen waardig moge bestaan!

Bestaan buurman, volgens het register ‘capiteyn Peuckee’, had in huur het woonhuis, op welks gevelsteen dit instrument was afgebeeld, bij de  heren van dit ambacht wanneer ‘Spijckerboor’ of ‘Nagelboor’ bekend.

Het een en ander goed samenging, wijsheid in een Raad immers en vanwege­treffelijkheid betreffende fabrikaat, daarvan getuigen de resoluties in die dagen genomen, zowel zodra de vermaard­heid met dit oud-Delfts bier en over dit ‘Delfsch puyck’, ons product betreffende een voormalige lakenindustrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *